درخواست و پیگیری اجرا

فیلم های نمایشی

نانو کردن سنگ نما برای ضد آب شدن و ضد گردو غبار

آب گریز کردن نمای ساختمان با مواد نانو