درخواست و پیگیری اجرا

فیلم های نمایشی

اجرای کنیتکس بر روی نمای سیمانی

شستشوی نمای سیمانی قبل از اجرای کنیتکس

نقاشی نمای بیرونی با روش راپل

رنگ کاری نمای ساختمان

نقاشی برج چیتگر

اجرای پرایمر قبل از نقاشی نما