فیلم های نمایشی

پیچ و رولپلاک نما جهت مقاوم سازی سنگ نمای ساختمان

مقاوم سازی نما برای محکم کردن سنگ نمای ساختمان

رولپلاک کردن جهت تثبیت سنگ نمای ساختمان