فیلم های نمایشی

برای جلوگیری از ورود پرندگان به جداره های کنار ساختمان و پاسیو و درز انقطاع نصب توری توسط راپل کاران صورت میگیرد.