فیلم های نمایشی

پیچ و رولپلاک کردن نما برای مقاوم سازی سنگ نما و جلوگیری از ریزش سنگ توسط پیچ و رولپلاک استاندارد صورت میگیرد