فیلم های نمایشی

شستشوی نمای ساختمان توسط واتر جت که سنگ نما با فشار آب 220 بار تمیز میشود سپس شیشه ها و پنجره ها توسط ابر و تی و دستمال نظافت میگردد.

نماشویی با واتر جت که در این روش سنگ نمای ساختمان شامل تراورتن و گرانیت و مرمریت توسط مواد شستشو اغشته میشود سپس با واتر جت آبگیری میشود.در صورت لزوم نیز دستمال کشی میشود

شستشوی نمای ساختمان اداری که توسط راپل کاران و بدون نیاز به داربست انجام گردید.واتر جت و ابر و تی در این ساختمان استفاده شده است.

نظافت شیشه نمای برج و ساختمان بلند مرتبه توسط راپل کاران که با واتر جت و ابر و تی انجام گرفت.

شستشوی نمای سیمانی در برج توسط واتر جت صنعتی .قدرت واتر جت 220بار میباشد و به راحتی سطوح چرب و آلودگی را تمیز می کند.

شستشوی نمای سیمانی رنگ شده که توسط واتر جت صورت گرفت.در این فیلم از بین رفتن کثیفی در قسمت شسته شده کاملا مشاهده میشود.