فیلم های نمایشی

نقاشی نمای بیرونی یا رنگ آمیزی نمای ساختمان و برج

رنگ آمیزی نمای بیرونی ساختمان که توسط راپل کاران شرکت ایران لوتوس انجام گرفت.

نقاشی نمای ساختمان پس از ترمیم ترکها و اجرای زیر کار اقدام به پوشش نهایی رنگ میکنند.

نقاشی نمای ساختمان بدون نیاز به داربست توسط شرکت ایران لوتوس